Posts Tagged ‘eclipse’

Thử chuyển sang dùng Eclipse PDT thay Zend Studio

Tháng Mười Một 13, 2008

Eclispe không phải là IDE tuyệt vời cho Java sau khi Netbeans trở lại quá quyến rũ với bản 4.1 ba bốn năm về trước. Với Java tôi chỉ dùng Netbeans. Nhưng dùng Eclipse PDT thay thế cho Zend Studio lại là một câu chuyện khác.

Các shortcut trong Eclipse:

 1. Xem danh sách: Ctrl+Shift+L. Giống như mở Firebug khi nó chưa bị disable. Có vẻ xem thông qua Windows -> Preferences -> General -> Keys
 2. Code completion: Gõ và Ctrl + Space. Tương tự như Zend Studio
 3. Xem cửa sổ Breakpoint: Alt+Shift+Q rồi B
 4. Run: Ctrl+F11
 5. Debug: F11. Với PDT thì chúng (3) chẳng khác gì nhau cả. Trừ khi set Breakpoint cho nó.
 6. Debug a PHP script: Alt+Shift+D rồi H. Không may là Alt+Shift+D rồi W chẳng chạy gì cả
 7. Dịch chuyển giữa các Perspective: Ctrl+Shift+F8.
 8. Nhảy đến một PHP API: Alt+Shift+G. Cái này thay thế cho tính năng Go To Declaration trong Zend Studio nhưng không tiện. Trong PDT, Go to Declaration được thay thế bằng Open Declaration trên context menu. Eclipse PDT cho phép hover chuột trên API để tìm ra location và description, tương tự như Zend Studio. Xem 17.
 9. Nhảy đến file bất kì: Ctrl+Shift+R rồi gõ tên file với sự hỗ trợ Live Suggestion, Wildcard. Kết quả tìm kiếm có vẻ như được cache lại cho lần search sau đó.
 10. Nhảy đến 1 lớp: Ctrl+Shift+T chăng. Không. PDT không phải là JDT. Xem 17.
 11. Nhảy đến một dòng cụ thể: Ctrl+L. Giống như Ctrl+G trong Zend Studio
 12. PHP Search: Ctrl+H để search theo tiêu chí class, constant, function hay General search với Ctrl+F
 13. Chuyển xuống dòng mã chỉnh sửa lần gần nhất: Ctrl+Q
 14. Xem mã nguồn của một lớp được import/include vào: Hover chuột lên tên lớp và giữ Ctrl
 15. Nhảy đến lớp mẹ từ lớp con: Ctrl + T. PDT không hỗ trợ
 16. Chuyển giữa các editor tab đang mở: Ctrl + E (hiện danh sách) và Ctrl + (giữ) F6 liên tục sẽ cho phép chuyển đến từng tab. Cũng có thể dùng Ctrl + Shift + Tab/Ctrl + Tab để chuyển focus lên điều khiển tab hiện thời rồi dùng <--> để chuyển giữa các file. Nếu là di chuyển 1 chiều thì Ctrl + Pgup hoặc Ctrl + Pgdown
 17. Xem declaration của một lớp: đặt chỏ chuột trên tên lớp extends hoặc lời gọi constructor rồi ấn F3 hoặc cũng có thể giữ Ctrl rồi hover chuột trên tên lớp đó cho đến khi hiện hyperlink rồi click. Áp dụng tương tự như với method hay functions.
 18. Format code theo từng dòng: Ctrl + I
 19. Di chuyển đến các tính năng của Eclipse 3.3: Ctrl + 3. Đây là bổ sung mới nhất của họ Eclipse 3.3. Nó sẽ hiện cho bạn một bảng các tính năng để bạn mở nó. Tính năng có tên là Quick Access.
 20. Joom in and joom out: bình thường là Ctrl + =Ctrl + – nhưng nó ko chạy trong PDT
 21. Biến chuỗi thành viết thường: Ctrl + Shift + I, tiện khi khai báo language key
 22. Biến chuỗi thành viết hoa: Ctrl + Shift + X. Tiện khi khai báo constant
 23. Đánh dấu 1 dòng để gán breakpoint: Ctrl + Shift + B
Advertisements